چرا موهای خرس قطبی تو خالی است؟

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۲:۴۳:۱۶

چرا موهای خرس قطبی تو خالی هستند؟

موهای خرس قطبی به صورت تکاملی طراحی شده اند تا از هدر رفتن گرما در شرایط سرد و مرطوب جلوگیری کنند ، که این امر آن را به یک الگوی عالی برای ساخت عایق گرمای مصنوعی تبدیل می کند.
برخلاف موهای انسان یا سایر پستانداران ، موهای خرس قطبی توخالی هستند. وقتی زیر میکرسکوپ موهای خرس قطبی را نگاه کنیم ، هر کدام استوانه ای بلند هستند که دقیقا مرکز آن سوراخ است.
از دیرباز شکل و فاصله ی این حفره هابه عنوان پوشش سفید خرس قطبی شناخته شده است.
اما آن ها همچنین منبع نگه داشتن گرما ، مقاومت در برابر آب و کشش و همه ی خواص مطلوب برای یک عایق حرارتی را دارا هستند.
مراکز توخالی حرکت گرما را محدود می کند و همچنین موهای خرس را سبک می کند.

موهای خرس قطبی خز خرس قطبی چرا موهای خرس قطبی تو خالی است آیا موهای خرس قطبی تو خالی است موی تو خالی خرس قطبی عکس موی خرس قطبی

موهای خرس قطبی خز خرس قطبی چرا موهای خرس قطبی تو خالی است آیا موهای خرس قطبی تو خالی است موی تو خالی خرس قطبی عکس موی خرس قطبی

موهای خرس قطبی خز خرس قطبی چرا موهای خرس قطبی تو خالی است آیا موهای خرس قطبی تو خالی است موی تو خالی خرس قطبی عکس موی خرس قطبی

منبع:
https://www.sciencedaily.com