کلیپ تولید مثل خرس قطبی

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۳:۲۴:۵

خرس قطبی چگونه تولید مثل می کند؟

تولید مثل خرس قطبی خرس های قطبی چگونه تولید مثل می کنند

خرس های قطبی ماده وقتی به سن چهار یا پنج سالگی برسند از لحاظ فیزیکی بالغ شده اند و دنبال جفت می گردند.
وقتی خرس قطبی نر با نر های دیگر جنگید و در این مبارزه پیروز شد موفق می شود تا با خرس ماده جفت گیری کند.
خرس نر اول باید سعی کند تا اعتماد ماده را به دست بیاورد ، بعد از این که موفق شد خرس ها باهم جفت گیری می کنند و معمولا خرس نر این کار را به مدت چند روز انجام می دهد تا شانس بارور کردن خرس ماده را بیشتر کند.
خرس های قطبی معمولا چند جفت دارند و بعد از جفت گیری با یک خرس به سراغ خرس بعدی می روند.
اغلب خرس های نر تا سن ۸ یا ۱۰ سالگی موفق نمی شوند که جفتی برای خود پیدا کنند.
دوران بارداری خرس ماده بین ۱۹۵ تا ۲۶۵ روز است.
خرس های قطبی معمولا در دوران زندگی خود زیاد تولید مثل نمی کنند و بین پستان داران تقریبا کمترین میزان تولید مثل را دارند به همین دلیل خرس های قطبی نر باید سخت با هم بجنگند تا یک ماده آن ها را انتخاب کند.

خرس قطبی بچه های خرس قطبی خرس قطبی تولید مثل

تولید مثل خرس قطبی در سرما !