جنگ بین خرس قطبی و گراز دریایی

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۳:۲۶:۵

خرس قطبی خرس قطبی شکار گراز دریایی

آیا خرس قطبی می تواند گراز دریایی را بکشد؟

خرس های قطبی شکارچیان ماهری هستند که به گراز های دریایی مستقیما حمله می کنند.
اما خرس های قطبی جوان معمولا در شکار گراز های دریایی موفق نیستند و معمولا جرات حمله به آن ها را ندارند.

کلیپ جنگ بین خرس قطبی و گراز دریایی