آيا خرس قطبی دو زیست است؟

۱۳۹۹/۵/۱۸ ۱۹:۴:۲۷

خرس قطبی جز چه دسته ای است؟

خرس های قطبی جز دسته ی پستان داران هستند نه دوزیستان.
گذشته از این که خرس های قطبی شناگران بسیار ماهری هستند و زمان زیادی را در آب برای شکار کردن می گذرانند ،‌اما خرس های قطبی دو زیست نیستند.
خرس های قطبی در بدن مادرشان به وجود می آیند و به صورت زنده به دنیا می آیند. اما دو زیستان تخم های خود را در آب می ریزند و نوزاد های تازه متولد شده از تخم بیرون بیرون می آیند.

خرس قطبی دو زییست است آیا خرس قطبی دو زییست است خرس های قطبی